pronajímatelem a provozovatelem internetového obchodu www.bouandslun.com je:

Barbora Voříšková
Chodská 14, Vinohrady – Praha 120 00
ič: 14221691
Tel : 775071600
Email: info@bouandslun.com

Obchodní podmínky
pro pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bouandslun.com

1. Objednávka pronájmu a uzavření smouvy o pronájmu
Objednávky pronájmu podané prostřednictvím internetové půjčovny www.bouandslun.com jsou závazné. Potvrzením objednávky nájemce uzavírá smlouvu o pronájmu věcí movitých a souhlasí s jejím obsahem. Obsah smlouvy o pronájmu: Pronajímatel nájemci přenechává předmět nájmu k dočasnému užívání na dobu určitou a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné za dobu pronájmu. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání, v případě předání zasláním bude překontrolován pronájímatelem před odesláním a nájemcem ihned po obdržení předmětu nájmu. V případě zjištění závady je nájemce povinnen oznámit tuto skutečnost pronajímateli neprodleně. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a dohodnutým způsobu vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřebení.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.bouandslun.com jsou závazné. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na www.bouandslun.com

3. Smlouva
Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou počínaje uhrazením objednávky a předáním předmětu nájemci. Smlouva pozbývá platnosti dnem vrácení předmětu.

4. Potvrzení objednávky
Nájemce uděluje potvrzením objednávky pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.

5. Záloha
Nájemce složí pronajímateli vratnou zálohu ve výši uvedené (je-li uvedeno u předmětu v e-shopu bouandslun.com) na bankovní účet společně s částkou pronájmu.

6. Smluvená doba nájmu
Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci na smluvenou dobu nájmu. Doba nájmu je uvedena na faktůře. Za to je nájemce povinnen uhradit nájemné pronajímateli dle ceníku. Nájemce není povinen platit nájemné za období, kdy pro vadu, kterou prokazatelně nezpůsobil a nemohl předmět řádně užívat. Ceník je uveden na webových stránkách pronajímatele. V případě zjištění závady je nájemce povinnen oznámit tuto skutečnost pronajímateli neprodleně.

Pokud nájemce nevrátí neprodleně předmět nájmu pronajímateli po skončení smluvené doby nájmu, je toto považováno za prodloužení doby nájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné dále dle ceníku. Rozdíl nájemce uhradí při vrácení předmětu pronajímateli.

Pokud nájemce vrátí předmět nájmu pronajímateli před uplynutím smluvené doby nájmu, pak se rozdíl ceny nájmu nevrací.

Pronajímatel předává předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu k obvyklému užívání a neodpovídá za vady o kterých obě smluvní strany věděly a které nebrání v užívání věci, zejména za vady uvedené na eshopu.

7. Užívání předmětu
Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu řádně a pouze pro účely ke kterému je určen a je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou, odcizením či nadměrným opotřebením. Jakékoliv zásahy mimo věci běžné údržby dle návodu není nájemce oprávněn provádět. Nájemce není oprávněn dát předmět do užívání či nájmu třetím osobám.

Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, zejména čistý, ve stavu, ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřebení.
Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat štítky k praní a instrukce k (praní:) v popisu předmětu.
Pronajímatel má právo se domáhat náhrady škody od nájemce, dojde-li ke zcizení, poškození, silnému znečištění, sražení nebo nadměrnému opotřebení předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje vzniklou škodu pronajímateli uhradit.

V případě, že nájemce nedodrží pravidla praní, zejména u vlněných produktů, náhrada celkové škody je následující:
Předměty nové: 90% z nákupní ceny nájemce
Předměty lehce opotřebné: 70% z nákupní ceny nájemce
Předměty opotřebné: tyto produkty nejsou v nabídce

V případě nevrácení zboží nájemce hradí 100% + pokutu 30% z nákupní ceny předmětu nájemce.

8. Seznámení s užíváním
Nájemce byl při převzetí vypůjčeného předmětu seznámen se správným užíváním a manipulací s vypůjčeným předmětem, což stvrzuje uhrazením objednávky.

9. Rezervace
Rezervaci předmětu nájmu je možno provést, e-mailem, na webu, SMS zprávou. Není-li rezervovaný předmět převzat v domluveném termínu, bude uvolněn z rezervace a může být pronajat dalšímu zájemci.

Aktuální ceník je uveden na webových stránkách.

10. Nesrovnalosti v zásobách
Ve výjimečných případech se v internetovém obchodě vyskytují technické nesrovnalosti. V případě, že jste již zapůjčili položku, která již není k dispozici, budete upozorněni e-mailem, jakmile nám bude problém oznámen a bude vám vrácena náhrada nebo alternativní preferované řešení.

11. Dodací lhůty a náklady
Všechny objednávky expedujeme do 2-5 dnů (pondělí – pátek), s výjimkou období špičky (Vánoce), kde to může trvat déle.

12. Vadné položky
Pokud jste obdrželi položku s vadou, kontaktujte nás  a poskytněte nám stručný popis a fotografie ukazující vadu / poruchu.
Toto musí být provedeno do 12ti hodin ode dne, kdy vám byl balíček doručen.
Upozorňujeme, že položky, které jsou poškozeny opotřebením se nepovažují za vadné.

Platnost obchodních podmínek od 22. 9. 2022

Obchodní podmínky
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bouandslun.com

1. Kontaktní údaje
prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bouandslun.com je:

Barbora Voříšková
Chodská 14, Vinohrady – Praha 120 00
ič: 14221691
Tel : 775071600
Email: info@bouandslun.com

2. Úvodní ustanovení
tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bouandslun.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Uzavření kupní smlouvy
informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. dph) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potrdit objednávku“. údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

prodávající bezodkladně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů.

smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

v případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4. Doručení zboží
prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

doklady ke zboží, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

zboží je doručováno prostřednictvím zásilkovna na výdejní místo, nebo je zboží možné po domluvě převzít osobně na adrese Fibichova 7, Praha 130 00

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu uvedenou v kontaktech ve 14 denní lhůtě. kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. náklady vrácení zboží nese kupující.

je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění
pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.

není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

u prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

zákonná práva z vad

prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční lhůtě.

v této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace
kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. kupující uplatňuje reklamaci zboží elektronicky a měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. dojde-li k výměně zboží, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží.

prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím sms.

u oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Platnost obchodních podmínek od 22. 9. 2022

_________________________________________