Objednávka pronájmu a uzavření smouvy o pronájmu

Objednávky pronájmu podané prostřednictvím internetové půjčovny www.bouandslun.com jsou závazné. Potvrzením objednávky nájemce uzavírá smlouvu o pronájmu věcí movitých a souhlasí s jejím obsahem. Obsah smlouvy o pronájmu: Pronajímatel nájemci přenechává předmět nájmu k dočasnému užívání na dobu určitou a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné za dobu pronájmu. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání, v případě předání zasláním bude překontrolován pronájímatelem před odesláním a nájemcem ihned po obdržení předmětu nájmu. V případě zjištění závady je nájemce povinnen oznámit tuto skutečnost pronajímateli neprodleně. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a dohodnutým způsobu vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřebení.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.bouandslun.com jsou závazné. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na www.bouandslun.com

Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci na smluvenou dobu nájmu. Doba nájmu je uvedena na faktůře. Za to je nájemce povinnen uhradit nájemné pronajímateli dle ceníku. Nájemce není povinen platit nájemné za období, kdy pro vadu, kterou prokazatelně nezpůsobil a nemohl předmět řádně užívat. Ceník je uveden na webových stránkách pronajímatele. V případě zjištění závady je nájemce povinnen oznámit tuto skutečnost pronajímateli neprodleně.

Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou počínaje uhrazením objednávky a předáním předmětu nájemci. Smlouva pozbývá platnosti dnem vrácení předmětu.

Nájemce uděluje potvrzením objednávky pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.

  • Pokud nájemce nevrátí neprodleně předmět nájmu pronajímateli po skončení smluvené doby nájmu, je toto považováno za prodloužení doby nájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné dále dle ceníku. Rozdíl nájemce uhradí při vrácení předmětu pronajímateli.
  • Pokud nájemce vrátí předmět nájmu pronajímateli před uplynutím smluvené doby nájmu, pak se rozdíl ceny nájmu nevrací.
  • Pronajímatel předává předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu k obvyklému užívání a neodpovídá za vady o kterých obě smluvní strany věděly a které nebrání v užívání věci, zejména za vady uvedené na eshopu.
  • Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu řádně a pouze pro účely ke kterému je určen a je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou, odcizením či nadměrným opotřebením. Nájemce je oprávněn provádět běžnou údržbu předmětu. Jakékoliv zásahy mimo věci běžné údržby dle návodu není nájemce oprávněn provádět. Nájemce není oprávněn dát předmět do užívání či nájmu třetím osobám.
  • Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, zejména čistý, ve stavu, ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřebení. Pronajímatel má právo se domáhat náhrady škody od nájemce, dojde-li ke zcizení, poškození, silnému znečištění nebo nadměrnému opotřebení předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje vzniklou škodu pronajímateli uhradit. V případě nevrácení zboží nájemce hradí 100 procent celkové ceny. V případě záměrného poškození či neúplného vrácení zboží nájemce uhradí 50 procent z celkové ceny.
  • Nájemce byl při převzetí vypůjčeného předmětu seznámen se správným užíváním a manipulací s vypůjčeným předmětem, což stvrzuje uhrazením objednávky.
  • Rezervaci předmětu nájmu je možno provést, e-mailem, na webu, SMS zprávou. Není-li rezervovaný předmět převzat v domluveném termínu, bude uvolněn z rezervace a může být pronajat dalšímu zájemci.
  • Aktuální ceník je uveden na webových stránkách.

Platnost obchodních podmínek od 1. 3. 2020